top of page

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders FC Kraggenburg

Als vereniging willen wij natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training komt. Daarom hanteren wij de gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders zoals deze zijn opgesteld door NOC*NSF. Door deze afspraken hopen wij dat de trainingen voor iedereen leuk zijn en blijven maar ook dat iedereen gemotiveerd blijft en beter kan worden. Het is belangrijk dat de trainer/coach of begeleider weet hoe ver hij/zij daarin kan gaan. Soms raakt hij/zij sporters misschien aan om ze te helpen. Goed bedoeld, maar wat vindt de sporter daar eigenlijk van? Of de ouders langs de kant?

Wij hopen dat onze trainers/coaches en begeleiders zich bewust zijn dat zij een belangrijke factor zijn in de cultuur binnen de vereniging. En dat zij weten wat ze moeten doen als het misgaat. Zij hebben de verantwoordelijkheid om voor de sporters en het team een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. 

Daarom hanteren we bij FC Kraggenburg de volgende gedragscode:

Een trainer, coach of begeleider:

- Zorgt voor een veilige omgeving. Hij/zij schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hij/zij houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.

- Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Hij/zij zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de regels en richtlijnen en past deze ook toe. Hij/zij stelt ook de sporters in staat om er meer over te weten te komen.

- Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Hij/zij vermeldt alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. Hij/zij kan bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen. De kosten hiervan zijn uiteraard voor de vereniging.

- Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Hij/zij gebruikt zijn/haar positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Hij/zij onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Hij/zij heeft een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik. 

- Respecteert het privéleven van de sporter. Hij/zij dringt niet verder binnen in het privéleven van sporters  dan noodzakelijk. Hij/zij gaat met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

- Tast niemand in zijn waarde aan. Hij/zij onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Hij/zij maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Hij/zij sluit niemand buiten en is tolerant.

- Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/ of beledigende opmerkingen.
- Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Als hij/zij iets krijgt aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt hij/zij dit aan het bestuur.

- Ziet toe op naleving van regels en normen. Hij/zij zorgt dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

- Is open en alert op waarschuwingssignalen. Hij/zij is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

- Is voorzichtig. Hij/zij stelt nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sport waar hij/zij bij betrokken is.

- Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

Zie ook de verenigingsregels onder het tabblad: word lid  verenigingsregels.

Bron: NOC*NSF centrum veilige sport Nederland

bottom of page